top of page

Sote on mahdollisuus kehittää järjestöjen ja kuntien yhteistyötä

Keravan tulee vaikuttaa tulevaisuuden maakuntaan ja sote-uudistukseen siten, että palvelut järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti ja etenkin strategisesti viisaasti. Monien mielestä mielenterveys- ja päihdepalveluihin ei kannata juurikaan panostaa, koska ongelmaa pidetään itseaiheutettuna tai ihmistä toivottomana tapauksena. Hoitaminen tulee kyllä kalliiksi, mutta hoitamatta jättäminen tulee vielä kalliimmaksi. Monien kansainvälisten tutkimusten mukaan esimerkiksi huumekuntoutukseen sijoitettu euro tuo yhteiskunnalle jatkossa keskimäärin 5-7 euron säästön. Lastensuojelussa kertoimet ovat vieläkin suurempia. Ehkäisevä työ on korjaavaa työtä monin verroin edullisempaa. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, kuntiin jäävät opetus- ja sivistystoimi sekä elinkeino- ja vapaa-aikatoimet. Yleisesti ajatellaan, että sote-uudistuksen jälkeen kunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin alueella kuihtuu olemattomiin. Kuntiin on kuitenkin jäämässä sosiaalisia ongelmia ehkäisevä työ ja terveyden edistäminen. Niillä on keskeinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja sitä kautta kunnan taloudelle ja turvallisuudelle.

Keravalla ja koko Suomessa tulee siirtyä sektori- ja vuosibudjetoinnista kohti strategista budjetointia, jossa päätöksiä arvioidaan investointeina eikä kuluina. Lyhyellä tähtäimellä tämä johtaa kulujen kasvuun, mutta jo 2-5 vuoden kuluessa saavutetut hyödyt ovat investointeja suuremmat. Keravan kaupungin positiivinen talouskehitys viime vuosien aikana mahdollistaa strategisen budjetoinnin ja innovatiivisen kokeilukulttuurin osittaisen kokeilemisen ja käyttöönoton valituilla sektoreilla. Tämä ehditään toteuttaa jo ennen sote- ja maakuntauudistusta.

Kaupunki voi saada edellä kuvattuun merkittävää tukea erilaisilta järjestöiltä ja seurakunnilta. Järjestöjen ammattityön lisäksi erityinen merkitys on niissä tehtävällä vapaaehtoistyöllä ja vertaistuella. Uusi hankintalaki mahdollistaa aikaisempaa joustavamman kilpailutuksen ja esimerkiksi paikallisuus voi olla hankinnan ehtona. Samoin erilaiset julkiset rahoittajat, kuten STEA (entinen RAY), Euroopan Unioni ja Teknologian edistämiskeskus TEKES tukevat kuntien ja järjestöjen yhteistä kehittämistyötä. Sipilän hallituksen kärkihankkeena on myös kokeilukulttuurin edistäminen. Suomeen on jo perustettu järjestöjä, joiden perustehtävänä on toteuttaa kokeilukulttuuria. Keravan tulee pyrkiä yhteistyössä näiden ja muiden järjestöjen kanssa yhteisen innovoinnin suunnannäyttäjäksi Suomessa.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page